<var id="kywol"></var>
 • <rp id="kywol"></rp>
  1. <th id="kywol"></th>
   1. PRINCIPIILE DE PROTEC?IE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ?I ALTE DATE PROCESARE

                                                                                 ("Principiile")

                                                                                Versiunea din 25.05.2018

     

     

    Siguran?a datelor dvs. personale este o prioritate pentru noi. Prin urmare, acord?m aten?ia cuvenit? datelor cu caracter personal ?i protec?iei acestora ?i le proces?m în deplin? concordan?? cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, din Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor cu caracter personal) (denumit în continuare "Regulamentul GDPR") ?i în conformitate cu aceste principii. În aceast? politic?, am dori s? v? inform?m despre informa?iile personale pe care le colect?m despre dvs. ?i despre modul în care le folosim în continuare.

     

    DETALII DE CONTACT:

    Datele dvs. personale în condi?iile de mai jos vor fi prelucrate de c?tre Frima Digital People, ID: 28197071, cu sediul în Praga 3, Seifertova 9/823, cod po?tal 13000, înregistrat? în Registrul Comercial al Tribunalului Municipal din Praga, Sec?iunea B, Dosar 12855 (denumit în continuare " noi "sau" Bibloo "), este operatorul magazinului online Bibloo.ro ?i responsabilul pentru datele dumneavoastr? personale. Bibloo nu are în prezent o persoan? responsabil? în ceea ce prive?te datele Dvs. Dac? ave?i întreb?ri despre Politica noastr? de confiden?ialitate ?i de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv orice solicit?ri de a va exercita drepturile Dvs. legale, v? rug?m s? ne contacta?i, folosind detaliile de mai jos:

     

    - Adresa: BIBLOO, Ringhofferova 115/1, Praga 5, 155 21

    - Num?rul de telefon: +40 31 229 52 20

    - Adresa de e-mail: info@bibloo.ro

     

    CE INFORMA?II PERSONALE COLECT?M:

    Bibloo poate stoca ?i procesa informa?iile dvs.cu caracter personal pe care ni le furniza?i în leg?tur? cu utilizarea serviciilor noastre, în special atunci când încheia?i un contract de cump?rare cu noi pe site-ul nostru bibloo.ro sau în urma abon?rii la newsletterele noastre.

    Aceasta include, în special, urm?toarele date cu caracter personal:

     

    -        numele, prenumele, data na?terii, adresa de e-mail, num?rul de telefon, adresa de domiciliu, adresa de expediere, num?rul contului bancar sau num?rul cardului de credit, alte date furnizate în mod voluntar, care le furniza?i în urma înregistr?rii sau cre?rii comenzii, sau bunurilor achizi?ionate

     

     

    În leg?tur? cu activit??ile pe site-ul nostru, noi colect?m ?i proces?m adresa IP ?i cookie-urile. Prelucrarea ?i utilizarea cookie-urilor este reglementat? de Politic? separat? care poate fi g?sit? aici.

     

    Toate datele cu caracter personal pe care le proces?m provin direct de la dvs.

     

     

     

     

    SCOPUL ACESTEI POLITICI:

     

    Putem procesa informa?iile dvs personale pentru unul sau mai multe din urm?toarele scopuri:

     

    - Gestionarea ?i procesarea achizi?iei dvs prin intermediul magazinului nostru online. Noi folosim informa?iile dvs. cu caracter personal pentru a v? livra bunurile comandate, pentru a v? informa despre starea comenzii dvs. sau pentru a v? exercita dreptul de a v? retrage din contractul de cump?rare sau reclama?ie dvs. de bunuri.

    -  Gestionarea ?i procesarea pentru a crea un profil personal pe site-ul nostru

    - Trimiterea diverselor anun?uri ?i newslettere pentru a v? contacta cu detalii referitoare la oferte   speciale, noi produse, promo?ii ?i alte informa?ii.

    - Pentru a r?spunde la întrebarea dvs. trimis? prin intermediul detaliilor de contact sau prin contactarea la num?rului de telefon al serviciului clien?i.

    - Îmbun?t??irea calit??ii serviciilor noastre ?i dezvoltarea de noi servicii

    - Analizarea preferin?elor dvs. ?i afi?area con?inutului care corespunde nevoilor dvs. individuale

    - Recuperarea crean?elor ?i exercitarea drepturilor noastre (de exemplu, în cazul unui proces privind serviciile noastre)

    - P?strarea înregistr?rilor contabile ?i îndeplinirea celorlalte atributii statutare.

    CE NE OBLIG??

     

    Bibloo este autorizat? s? v? proceseze datele cu caracter personal sau cel pu?in unul dintre urm?toarele privilegii:

     

    -        Performan?a contractului. Cea mai comun? baz? legal? pentru colectarea ?i prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este încheierea contractului de cump?rare prin intermediul unui magazin online. Pentru acest scop, vi se cere s? ne furniza?i informa?iile dvs. cu caracter personal, deoarece f?r? ele nu pute?i încheia un contract de cump?rare valabil ?i nu pute?i efectua o achizi?ie. Contractul, de asemenea, poate fi considerat pentru stabilirea profilului dvs personal pe site-ul bibloo.ro, atunci când condi?iile sunt convenite prin acord. F?r? oferirii de c?tre dvs. a datelor personale nu v? pute?i crea profilul personal.

    -        Respectarea obliga?iilor legale. În special, în ceea ce prive?te facturarea ?i administrarea, datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt prelucrate pentru a îndeplini obliga?iile legale în ceea ce prive?te taxele ?i alte reglement?ri legale.

    -        Consim??mântul. În unele cazuri, v? proces?m informa?iile personale cu acordul dvs. Aceasta include, în special, acordul de a trimite newslettere noastre ?i anun?uri de marketing. Acordul dvs. poate fi retras în orice moment de dvs. în conformitate cu procedura descris? în prezentele Instruc?iuni. Neacordarea sau revocarea consim??mântului nu este relevant? pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în temeiul unei alte autoriza?ii.

    -        Interesele legitime ale Bibloo. De asemenea, suntem autoriza?i s? proces?m datele dvs. cu caracter personal în scopul intereselor noastre legitime. Aceasta se refer? în special la marketingul direct sau la securitatea site-ului nostru.

    CUI DEZV?LUIM DATELE DVS ?I UNDE LE TRANSFERAM:

     

    În cadrul acestei autoriz?ri, putem transmite/furniza în acela?i timp informa?iile dvs. cu caracter personal urm?toarelor ter?e p?r?i:

     

    - Firmei de curierat, care este responsabil? pentru livrarea bunurilor comandate

    - Companii din domeniul internetului, în special 2Parale, AdWords, RTB house, Criteo, DoubleClick, Facebook, "Google Analytics (_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)", CJ, Glami ?i Insider.

    - Companiile care exploateaz? PBX-ul nostru în scopuri de asisten?? pentru clien?i

    - Furnizori de servicii de plat? (furnizori de carduri de plat?)

    - Consilierii fiscali ?i juri?ti în leg?tur? cu exercitarea drepturilor noastre

     - Parteneri responsabili cu procesarea return?rilor

    În anumite condi?ii legale, suntem obliga?i s? furniz?m sau s? transmitem datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, agen?iilor de aplicare a legii (în special Poli?ia Republicii Cehe) ?i altor autorit??i publice.

    CARE ESTE PERIOADA DE P?STRARE:

     

    Bibloo proceseaz? ?i stocheaz? informa?iile dvs. cu caracter personal numai pentru perioada strict necesar? pentru scopurile de mai sus. Dac? datele personale sunt procesate pe baza consim??mântului dvs. pentru perioada de consim??mânt (de obicei 5 ani), cu excep?ia cazului în care nu sunte?i de acord cu prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Dup? aceast? perioad?, Bibloo î?i p?streaz? datele dvs. personale (în special, consim??mântul, retragerea consim??mântului) în m?sura necesar? pentru ap?rarea drepturilor lor.

     

    În cazul prelucr?rii datelor cu caracter personal, Bibloo p?streaz? datele dvs. cu caracter personal cel pu?in pe durata contractului ?i pân? la expirarea termenelor legale sau contractuale de prescrip?ie ?i a termenelor limit? pentru exercitarea drepturilor de performan?? defectuoas? sau garan?ie pentru o performan?? posibil?, determinare sau ap?rare a preten?iilor noastre.

    În acela?i timp, am dori s? subliniem faptul c? datele dvs. cu caracter personal sunt p?strate în cazurile în care reglementarea juridic? ne impune ?i numai pentru perioada prev?zut? de aceste legi (în special termenele de arhivare pentru documentele contabile ?i fiscale).

     

    CUM SUNT PROTEJATE DATELE DVS PERSONALE:

    Toate datele personale pe care le furniza?i ?i pe care le proces?m sunt asigurate prin proceduri ?i tehnologii standard. Toat? securitatea este verificat? în mod regulat, mai ales dac? nu exist? deficien?e în sistem ?i nici un atac. În acela?i timp, folosim m?suri de securitate pentru a preveni accesul neautorizat la datele dvs. cu caracter personal ?i pentru a oferi o securitate suficient? în ceea ce prive?te stadiul actual al tehnicii. M?surile de securitate adoptate sunt apoi actualizate periodic.

     

    Site-ul nostru web ?i alte sisteme le asigur?m cu m?suri tehnice ?i organizatorice împotriva pierderii ?i distrugerii datelor dvs., a accesului neautorizat la datele dvs., modificarea sau difuzarea acestuia. Accesul la profilul dvs. personal este posibil numai dup? introducerea parolei personale. În acest context, am dori s? subliniem faptul c? este esen?ial s? nu v? permite?i accesul la datele dvs. de acces cu ter?e p?r?i ?i s? v? deconecta?i întotdeauna dup? încheierea activit??ii personale, mai ales dac? folosi?i computerul împreun? cu alte persoane. Bibloo nu î?i asum? r?spunderea pentru folosirea necorespunz?toare a parolelor folosite, cu excep?ia cazului în care îl determin? pe Bibloo s? fac? acest scop.

     

    CE DREPTURI AVE?I?

    Ave?i dreptul de a retrage consim??mântul. În cazul în care v? proces?m datele dvs. cu caracter personal pe baza consim??mântului dvs., ave?i dreptul s? le revoca?i în orice moment pe pagina cu privire la datele dvs. personale care sunt disponibile la conectarea dvs. aici. Revocarea consim??mântului nu aduce atingere legalit??ii prelucr?rii datelor dvs. cu caracter personal înainte de a face apel. Revocarea consim??mântului în acela?i timp nu afecteaz? prelucrarea datelor dvs. personale pe baza unei alte autoriza?ii, în special în leg?tur? cu procesarea necesar? pentru executarea contractului sau îndeplinirea unei obliga?ii legale.

     

    Dreptul de a accesa datele dvs. personale. În conformitate cu articolul 15 al Regulamentului GDPR, ave?i dreptul de a ob?ine o confirmare a faptului dac? ?i ce date personale sunt prelucrate de Bibloo ?i de a avea acces la aceste date personale, inclusiv informa?ii cu privire la scopul prelucr?rii, categoria datelor cu caracter personal în cauz?, destinatarii, timpul programat de stocare a datelor cu caracter personal, ?tergerea sau corectarea datelor cu caracter personal, dreptul de a inainta plângere c?tre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, sursa datelor cu caracter personal, dac? nu au fost ob?inute direct de la dvs. ?i faptul c? aceasta se refer? la procesul de luare a deciziilor automate, inclusiv la stabilirea profilului.

     

    Dreptul de modificare ?i completare. Ave?i dreptul s? solicita?i Bibloo s? v? corecteze informa?iile cu caracter personal dac? sunt inexacte sau s? le completeze dac? sunt incomplete. De asemenea, pute?i s? v? modifica?i sau s? completa?i informa?iile dvs. cu caracter personal prin profilul dvs personal pe site-ul nostru, dac? v-a?i înregistrat.

     

    Dreptul de ?tergere a datelor / Dreptul de a fi uitat. Ave?i dreptul s? ?terge?i informa?iile dvs. cu caracter personal dac? exist? condi?ii prealabile legale. În special, în cazurile în care datele cu caracter personal nu sunt necesare în scopurile de mai sus sau dac? v-a?i retras consim??mântul sau ne-a?i opus proces?rii, nu suntem obliga?i s? continu?m prelucrarea datelor dvs. personale pentru a ne îndeplini obliga?iile legale sau pentru a ne determina, exercita sau ap?ra revendic?ri legale.

     

    Dreptul de restrictionare a prelucr?rii. Ave?i dreptul s? restric?iona?i prelucrarea datelor dvs. personale de c?tre Bibloo dac?: a) ve?i nega neap?rat acurate?ea datelor dvs. personale (atât timp cât este verificat? acurate?ea), b) prelucrarea va fi ilegal? ?i ve?i solicita restric?ionarea utiliz?rii datelor dvs. personale în locul ?tergerii; ve?i avea nevoie de date pentru a determina, a exercita sau a ap?ra revendic?ri legale, chiar dac? Bibloo nu va mai avea nevoie de ele pentru o prelucrare ulterioar? sau d) dac? v? opune?i proces?rii juridice în scopul intereselor noastre legitime (mai ales în contextul marketingului direct).

     

    Dreptul de a solicita portabilitatea (exportul) datelor cu caracter personal. Dac? solicita?i pe Bibloo, Bibloo va transmite informa?iile dvs. personale direct unui alt Administrator sau ave?i dreptul s? îl ob?ine?i într-un format structurat, utilizat în mod obi?nuit ?i care poate fi citibil în format electronic.

     

    Dreptul la obiec?ie. Ave?i dreptul s? v? opune?i prelucr?rii datelor cu caracter personal pe baza interesului legitim pe care îl are Bibloo, în special în contextul marketingului direct.

     

    Decizii individuale automate. Ave?i dreptul s? nu face?i obiectul unei decizii bazate exclusiv pe procesarea automatizat?, inclusiv crearea de profiluri care au efecte juridice asupra dvs. sau care vor avea un efect semnificativ asupra dvs. Cu toate acestea, un astfel de drept nu va fi aplicabil dac? decizia este necesar? pentru încheierea sau aplicarea unui contract între dvs. ?i Bibloo; este autorizat? prin legea aplicabil? Bibloo, cu condi?ia s? prevad? m?suri adecvate pentru a-?i proteja drepturile, libert??ile ?i interesele legitime; sau se bazeaz? pe consim??mântul dvs. explicit.

     

    Dreptul de a depune o plângere. Ave?i dreptul oricând s? depune?i o plângere c?tre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) în leg?tur? cu prelucrarea datelor dvs. personale.

     

     

     

    CÂND SE POATE OPUNE PRELUCR?RII ?I CE ÎNSEAMN?:

    Conform Art. 21 din Regulamentul GDPR ave?i dreptul de a se opune la prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea are loc pe baza autoriza?iei pentru activitatea desf??urat? în interes public sau necesare în scopul intereselor legitime Bibloo. Dac? Bibloo astfel încât s? se poate opune la prelucrarea datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dac? nu dori?i, s? primi?i comunic?rile noastre comerciale sau newsletter-rele noastre în leg?tur? cu marketingul direct, pute?i depune întotdeauna o obiec?ie împotriva acestei, ?i nu vom mai stoca datele personale prelucrate în aceste scopuri ?i alte informa?ii, nu vom continua s? trimitem. Pute?i depune o obiec?ie la adresa de e-mail info@bibloo.ro sau f?când clic pe link-ul furnizat în cadrul fiec?rei comunic?ri comerciale electronice cu privire la informa?iile pe care nu dori?i s? primi?i (comunic?rile noastre comerciale).

    • BIBLOO VIP
     Bucura?i-v? de cump?r?turi cu beneficii exclusive.
    • Livrare gratuit?
     Livrarea este gratuit? pentru comenzile ce dep??esc 399 LEI (cu excep?ia DHL Express).
    • Returnare pan? la 60 de zile
     Produsele achizi?ionate pot fi returnate ?n termen de 60 zile, f?r? nici un motiv.
    • Livrare rapid?
     Pentru comenzile plasate pan? la ora 15:00, termenul standard de livrare este de 4-6 zile lucr?toare.
    • 031 229 52 20
     Suntem la dispozi?ia
     dumneavoastr?
     de Luni pan? Vineri,
     ?ntre orele 09:00 – 18:00 
    • Clien?i permanen?i
     V? mul?umim pentru ?ncredere, avem 98% clien?i mul?umi?i.
    Sus
    最新***影视在线