<var id="kywol"></var>
 • <rp id="kywol"></rp>
  1. <th id="kywol"></th>
   1. Termeni ?i condi?ii ale magazinului online Bibloo.ro

    1. Prevederi introductive

    1. 1.1. Ace?ti termeni ?i condi?ii (mai departe doar „termeni ?i condi?ii“) ale societ??ii comerciale Digital People, a.s., cu sediul în Seifertova 9/ 823, 130 00 Praga 3 - ?i?kov, num?r de identificare: 28197071, înregistrat? la Registrul comer?ului de pe lâng? Tribunalul municipal Praga, partea B, pozi?ia 12855 (mai departe doar „vânz?tor“) reglementeaz? în conformitate cu prevederile corespunz?toare ale legii nr. 89/2012 Mo. codul civil (mai departe doar „codul civil“) drepturile ?i obliga?iile reciproce ale p?r?ilor contractuale, rezultate în leg?tur? sau în baza contractului de cump?rare (mai departe doar „contract de cump?rare“) încheiat între vânz?tor ?i alt? persoan? fizic? (mai departe doar „cump?r?tor“) prin intermediul magazinului online al vânz?torului. Magazinul online este operat de c?tre vânz?tor pe pagina de web aflat? la adresa de internet Bibloo.ro (mai departe doar „pagina de web“), ?i aceasta prin intermediul interfe?ei paginii de web (mai departe doar „interfa?a paginii de web a magazinului“).
    2. 1.2. Termenii ?i condi?iile nu se refer? la cazurile în care persoana care inten?ioneaz? s? cumpere marf? de la vânz?tor este o persoan? juridic?, sau o persoan? care, la cump?rarea de marf? ac?ioneaz? în cadrul activit??ii sale de întreprinz?tor, sau în cadrul activit??ii de PFA.
    3. 1.3. Dispozi?ii divergente fa?? de aceste condi?ii ?i termeni pot fi convenite în cadrul contractului de cump?rare. Dispozi?iile divergente din contractul de cump?rare au prioritate fa?? de prevederile stabilite de c?tre condi?iile ?i termenii contractului.
    4. 1.4. Prevederile stabilite de condi?ii ?i termeni reprezint? o parte indivizibil? a contractului de cump?rare. Contractul de cump?rare ?i condi?iile ?i termenii sunt întocmite în limba român?. Contractul de cump?rare poate fi încheiat în limba român?.

    2. Condi?ii de utilizare a magazinului electronic

    1. 2.1. Vizualizarea magazinului electronic Bibloo.ro este complet liber?, acesta fiind accesibil din toate punctele lumii.
    2. 2.2. Pentru a cump?r? din magazinul electronic Bibloo.ro este necesar? înregistrarea cu o parol? ?i po?t? electronic? (e-mail) sau numele destinatarului, e-mail, telefon ?i adres? de livrare. Înregistrarea este integral gratuit? ?i se realizeaz? prin completarea formularului de înregistrare. Clientul înregistrat are posibilitatea de a utiliza toate serviciile magazinului.
    3. 2.3. Utilizatorul trebuie s? men?ioneze un e-mail ?i o parol?, datele personale ?i adresele de livrare.

    3. Cont de utilizator

    1. 3.1. In baza înregistr?rii cump?r?torului efectuat? în pagina de web, cump?r?torul poate avea acces la interfa?a sa de utilizator (mai departe doar „contul de utilizator“). Prin înregistrarea la contul de utilizator, cump?r?torul î?i d? acordul cu aceste condi?ii ?i termeni. Din contul s?u de utilizator, cump?r?torul poate comanda marf?. Cump?r?torul poate comanda marf? ?i f?r? necesitatea inregistr?rii, direct din interfa?a de web a magazinului.
    2. 3.2. La înregistrarea în pagina de web ?i la comandarea de marf?, cump?r?torul este obligat s? completeze toate datele corect ?i adev?rat. Cump?r?torul este obligat s? actualizeze datele men?ionate în contul de utilizator la orice fel de schimbare a lor. Datele men?ionate de cump?r?tor în contul de utilizator ?i la comandarea de marf? sunt considerate a fi adev?rate de c?tre vânz?tor.
    3. 3.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat de un nume de utilizator ?i o parol?. Cump?r?torul este obligat s? p?streze confiden?ialitatea asupra informa?iilor necesare accesului s?u la contul de utilizator. Prin logarea la contul de utilizator, cump?r?torul î?i d? acordul la aceste condi?ii ?i termeni.
    4. 3.4. Cump?r?torul nu este îndrept??it s? permit? utilizarea contului de utilizator unei ter?e persoane.
    5. 3.5. Vânz?torul poate desfiin?a contul de utilizator ?i asta mai ales în cazul în care cump?r?torul î?i încalc? obliga?iile rezultate din contractul de cump?rare (inclusiv condi?iile ?i termenii contractului).
    6. 3.6. Cump?r?torul ia la cuno?tin?? faptul c? nu este obligatoriu ca acest cont de utilizator s? fie permanent accesibil ?i asta mai ales, dac? se ia în considerare între?inerea necesar? a echipamentului de hardware ?i software a vânz?torului, eventual între?inerea necesar? a echipamentului de hardware ?i software ale unei ter?e persoane.

    4. Incheierea contractului de cump?rare

    1. 4.1. Orice fel de prezentare a m?rfurilor aflate pe interfa?a de web a magazinului are doar caracter informativ ?i vânz?torul nu este obligat s? încheie un contract de cump?rare a acestor m?rfuri, deoarece marfa prezentat? în reclame, în catalog, sau expus?, nu este considerat? o propunere de încheiere a unui contract de cump?rare (adic? prevederile art. 1732 alin. 2 din codul civil român nu sunt folosite).
    2. 4.2. Interfa?a de web a magazinului cuprinde informa?ii despre marf?, inclusiv men?ionarea pre?urilor pentru fiecare articol. Pre?urile m?rfurilor sunt men?ionate inclusiv cu TVA ?i cu toate taxele corespunz?toare. Pre?urile m?rfurilor r?mân valabile pe toat? perioada în care sunt afi?ate pe interfa?a de web a magazinului, cu excep?ia epuiz?rii stocului de marf?. Prin aceast? prevedere nu este limitat? posibilitatea vânz?torului de a încheia un contract de cump?rare în condi?ii convenite individual.
    3. 4.3. Interfa?a de web a magazinului cuprinde ?i informa?ii despre cheltuielile legate de ambalarea ?i livrarea m?rfurilor. Informa?iile referitoare la cheltuielile legate de ambalarea ?i livrarea m?rfurilor men?ionate în interfa?a de web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care marfa este livrat? pe teritoriul României cât ?i în cadrul Uniunii Europene.
    4. 4.4. Pentru a comanda marf?, cump?r?torul completeaz? formularul de comand? de pe interfa?a de web a magazinului. Formularul de comand? con?ine mai ales informa?ii despre:
     1. 4.4.1. marfa comandat?, num?rul de articole, culoare ?i m?rime (marfa comandat? este „introdus?“ de cump?r?tor în co?ul electronic de cump?r?turi de pe interfa?a de web a magazinului),
     2. 4.4.2. date despre modul solicitat de livrare a m?rfurilor comandate ?i despre modul de plat? al lor.
     3. 4.4.3. informa?ii despre cheltuielile legate de livrare m?rfurilor. (mai departe toate la un loc doar „comanda“).
    5. 4.5. Inainte de trimiterea comenzii c?tre vânz?tor, cump?r?torul are posibilitatea de a controla ?i schimba datele introduse de el în comand?, ?inând cont ?i de posibilitatea cump?r?torului de a constata ?i a corecta erorile ap?rute la introducerea datelor în comand?. Comanda este transmis? vânz?torului de c?tre cump?r?tor printr-un click pe butonul de „finalizare a comenzii“ ?i, în acela?i timp se confirm? acordul cu aceste condi?ii ?i termeni ai contractului. Datele prezentate în comand? sunt considerate de c?tre vânz?tor ca fiind corecte.
    6. 4.6. Vânz?torul este îndrept??it ca, în func?ie de caracterul comenzii (cantitatea de marf?, m?rimea pre?ului de achizi?ie, cheltuieli de transport presupuse), s? solicite cump?r?torului preciz?ri ulterioare ale comenzii (de exemplu în scris, sau telefonic).
    7. 4.7. Dup? primirea comenzii, respectiv dup? precizarea ei, vânz?torul îl va anun?a f?r? întârziere pe cump?r?tor, pe adresa de po?t? electronic? men?ionat? de acesta în contul de utilizator sau în comand? (mai departe doar „adresa electronic? a cump?r?torului“) de primirea comenzii. Raportul contractual dintre vânz?tor ?i cump?r?tor ia na?tere la confirmarea primirii comenzii (prin acceptare), care este trimis? cump?r?torului de c?tre vânz?tor la adresa electronic? a cestuia.
    8. 4.8. Cump?r?torul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distan?? la încheierea contractului de cump?rare. Cheltuielile ap?rute cump?r?torului la utilizarea mijloacelor de comunicare la distan?? în leg?tur? cu încheierea contractului de cump?rare (cheltuieli cu conectarea la internet, cheltuieli cu discu?iile telefonice) sunt suportate de cump?r?tor, aceste cheltuieli nefiind diferite fa?? de tarifele de baz?.

    5. Pre?ul m?rfurilor ?i condi?iile de plat?

    1. 5.1. Pre?urile produselor sunt cele exprimate pe Site-ul vânz?torului la momentul comenzii, cu excep?ia cazurilor unor erori evidente.
    2. 5.2. Pre?urile produselor sunt exprimate în moneda indicat? pe Site ?i includ TVA. Produsele sunt facturate exclusiv în moneda indicat? pe Site. Vânz?torul nu este responsabil pentru orice comisioane de conversie aplicate de banca emitent? a cardului de credit sau de debit al cump?r?torului. Comisioanele de conversie, cum ar fi cele valutare vor fi suportate de cump?r?tor.
    3. 5.3. Facturile sunt emise doar pe numele persoanei care a plasat comanda.
    4. 5.4. Pre?ul total pentru produse, inclusiv TVA, ?i orice alte costuri sau taxe aplicabile comenzii specifice a cump?r?torului (inclusiv costurile de livrare la o adres? dintr-o ?ar? cu Livrare) va ap?rea pe Site-ul vânz?torului, înainte de ultima etap? prin care cump?r?torul poate finaliza comanda.
    5. 5.5. Pre?urile produselor ?i alte costuri sunt supuse oricând modific?rii, dar modific?rile nu vor afecta comenzile anterioare.
    6. 5.6. Pre?ul de achizi?ie al m?rfurilor ?i eventualele cheltuieli ap?rute cu livrarea m?rfurilor conform contractului de cump?rare, pot fi achitate de c?tre cump?r?tor vânz?torului în felurile urm?toare:
     • ramburs în numerar, la livrarea la locul men?ionat de cump?r?tor în comand?;
     • f?r? numerar, prin transfer bancar în cont;
     • f?r? numerar, prin intermediul sistemului de plat?;
     • f?r? numerar, cu card de plat?.
    7. 5.7. In acela?i timp cu pre?ul de achizi?ie, cump?r?torul este obligat s? achite vânz?torului ?i cheltuielile legate de ambalarea ?i livrarea m?rfurilor, în valoarea convenit?. Dac? nu este men?ionat în mod expres altfel, dac? în aceste condi?ii ?i termeni se vorbe?te în continuare despre pre?ul de achizi?ie, prin aceasta se în?eleg ?i cheltuielile legate de livrarea m?rfurilor.
    8. 5.8. Vânz?torul nu solicit? de la cump?r?tor un avans sau o altfel de plat? asem?n?toare. Prin aceasta nu este afectat? prevederea art. 5.11. din termenii ?i condi?iile contractuale referitoare la obliga?ia de a achita pre?ul de achizi?ie al m?rfurilor în avans.
    9. 5.9. In caz de plat? în numerar sau al pl??ii ramburs, pre?ul de achizi?ie este scadent la preluarea m?rfurilor. In caz de plat? în numerar, pre?ul de achizi?ie este scadent în termen de 5 zile lucr?toare de la încheierea contractului de cump?rare, altfel comanda va fi stornat? ?i contractul se anuleaz?.
    10. 5.10. În caz de plat? f?r? numerar, cump?r?torul este obligat s? achite pre?ul de achizi?ie al m?rfurilor cu men?ionarea simbolului variabil al pl??ii ?i obliga?ia cump?r?torului este îndeplinit? în clipa înscrierii sumei corespunz?toare în contul vânz?torului.
    11. 5.11. Referitor la plata efectuat? în baza contractului de cump?rare, vânz?torul este obligat s?-i predea cump?r?torului un act fiscal – o factur?. Actul fiscal – factura, este întocmit? de c?tre vânz?tor pentru cump?r?tor dup? achitarea pre?ului m?rfurilor ?i este trimis? în format electronic la adresa electronic? a cump?r?torului.
    12. 5.12. Eventualele reduceri din pre?ul de achizi?ie al m?rfurilor, oferite de c?tre vânz?tor cump?r?torului, nu pot fi combinate.

    6. Rezilierea contractului de cump?rare – returnarea m?rfurilor

    1. 6.1. Cump?r?torul ia la cuno?tin?? c?, printre altele, nu poate rezilia un contract de cump?rare al m?rfurilor care a fost modificat conform solicit?rii cump?r?torului sau pentru persoana acestuia, un contract de cump?rare pentru m?rfuri perisabile, ca ?i pentru m?rfuri care dup? livrare, au fost amestecate ireversibil cu alte m?rfuri, un contract de cump?rare pentru m?rfuri aflate în ambalaj închis, care a fost deschis de consumator ?i care din punct de vedere igienic nu mai pot fi returnate ?i un contract de cump?rare pentru înregistr?ri audio sau video, ori programe de calculator, dac? a distrus ambalajul lor original (eventual, în alte cazuri stabilite de codul civil român, mai ales conform art.1837).
    2. 6.2. Dac? nu este vorba despre unul din cazurile de la art. 6.1. sau despre un alt caz în care contractul de cump?rare nu poate fi reziliat, cump?r?torul, în conformitate cu prevederile art.1829 alin. 1 codul civil, român are dreptul s? rezilieze contractul de cump?rare f?r? a men?iona motivele ?i asta în termenul prelungit de c?tre vânz?tor de pân? la treizeci (30) de zile de la preluarea m?rfurilor, cu men?iunea c?, în cazul în care obiectul contractului de cump?rare îl reprezint? mai multe tipuri de marf?, sau livrarea mai multor subansambluri, aceast? perioad? începe de la data ultimei livr?ri de marf?. Rezilierea contractului de cump?rare trebuie s? fie trimis? vânz?torului în termenul prev?zut în propozi?ia anterioar?. Pentru a rezilia contractul de cump?rare, cump?r?torul poate folosi un formular standard, oferit de vânz?tor, care reprezint? o anex? a termenilor ?i condi?iilor contractului, dar acest lucru nu este neap?rat necesar. Rezilierea contractului de cump?rare poate s? fie trimis? de c?tre cump?r?tor ?i la adresa de func?ionare a vânz?torului, sau la adresa po?tei electronice a vânz?torului info@bibloo.ro.
    3. 6.3. În cazul rezilierii contractului de cump?rare conform art. 6.2. a termenilor ?i condi?iilor, contractul de cump?rare se anuleaz? de la început, p?r?ile fiind repuse în situa?ia ini?ial?. Marfa trebuie s? fie returnat? vânz?torului în termenul prelungit de c?tre vânz?tor de pân? la treizeci (30) de zile de la data rezilierii contractului. Este suficient ca marfa s? fie trimis? în termenul din propozi?ia anterioar?. Dac? cump?r?torul reziliaz? contractul de cump?rare, el va suporta toate cheltuielile legate de returnarea m?rfurilor c?tre vânz?tor.
    4. 6.4. În cazul rezilierii contractului de cump?rare conform art. 6.2. a termenilor ?i condi?iilor, vânz?torul returneaz? mijloacele b?ne?ti primite de la cump?r?tor în termen de paisprezece (14) zile de la rezilierea contractului de c?tre cump?r?tor în acela?i mod în care vânz?torul le-a primit de la cump?r?tor. De asemenea, vânz?torul este îndrept??it s? returneze desp?gubirea oferit? de c?tre cump?r?tor la returnarea m?rfurilor de c?tre acesta sau în alt mod, dac? cump?r?torul este de acord cu asta ?i prin asta nu iau na?tere alte cheltuieli pentru cump?r?tor. Dac? cump?r?torul reziliaz? contractul de cump?rare, vânz?torul nu este obligat s?-i returneze cump?r?torului mijloacele b?ne?ti primite decât dup? returnarea m?rfurilor, sau dup? ce i se demonstreaz? de c?tre cump?r?tor c? i-au fost trimise marfa înapoi.
    5. 6.5. Dac? cump?r?torul alege un alt mod de livrare a m?rfurilor decât cel mai ieftin mod oferit de c?tre vânz?tor, atunci vânz?torul va returna cump?r?torului sumele alocate pentru livrarea m?rfurilor în baza contractului de cump?rare încheiat, în valoarea corespunz?toare celui mai ieftin mod de livrare a m?rfurilor oferit (cu excep?ia prelu?rii personale).
    6. 6.6. Cump?r?torul r?spunde doar de sc?derea valorii m?rfurilor în urma manipul?rii lor în alt mod decât cel necesar pentru a lua cuno?tin?? de caracterul ?i propriet??ile m?rfurilor, inclusiv de func?ionalitatea lor. Vânz?torul este îndrept??it s? includ? acoperirea daunelor provocate m?rfurilor, în preten?ia cump?r?torului de returnare a pre?ului de achizi?ie.
    7. 6.7. Dac?, dup? apari?ia contractului de cump?rare, apare o realitate datorit? c?reia marfa comandate nu pot fi livrate (de ex. marfa sunt deteriorate, nu au fost depozitate, etc.) vânz?torul este îndrept??it s? rezilieze contractul de cump?rare. Intr-un astfel de caz, vânz?torul va înapoia cump?r?torului pre?ul de achizi?ie imediat, f?r? numerar, în contul indicat de acesta.
    8. 6.8. Dac?, împreun? cu marfa livrat?, se acord? cump?r?torului ?i un cadou, contractul de cadou dintre vânz?tor ?i cump?r?tor este încheiat cu condi?ia ca, în cazul rezilierii contractului de cump?rare de c?tre cump?r?tor, contractul de cadou s? fie lovit de nulitate, iar cump?r?torul s? fie obligat ca, împreun? cu marfa, s? returneze ?i cadoul primit.
    9. 6.9. Cump?r?torul are dreptul de a face reclama?ie sau de a returna produsul achizi?ionat prin intermediul magazinului electronic în termen de 14 zile lucr?toare de la primirea produslui.
    10. 6.10. Renun?area la contract se poate face ?i în fa?a curierului cu ocazia livr?rii produsului, dac? produsul este livrat dup? termen din cauze care nu ?in de Utilizator ?i care nu se datoreaz? unei for?e majore.
    11. 6.11. În cazul renun??rii la contract, Utilizatorul este obligat s? restituie produsele achizi?ionate cu un aspect comercial neafectat ?i cu eticheta/factura intact?.
    12. 6.12. În cazul renun??rii la contract, dac? Utilizatorul a achitat produsele, suma achitat? pentru produsele returnate i se restituie în contul bancar indicat de acesta, în termen de 14 zile de la primirea produselor. Sumele nu se restituie pân? când Utilizatorul nu a returnat produsele. Dac? produsele nu sunt returnate în termenul prev?zut la pct.6.9., renun?area la contract nu î?i produce efectele.
    13. 6.13. Dreptul la renun?are la contract în cazurile în care produsele sunt pl?tite nu poate fi exercitat pentru costume de baie, lenjerie, ciorapi, bijuterii, ceasuri, cosmetice.
    14. 6.14. O reclama?ie poate fi f?cut? atunci când produsele cump?rate nu corespund celor convenite de p?r?ile contractului de vânzare. Neconformitatea celor convenite de p?r?i se poate manifesta prin:
     • defecte de fabrica?ie ale produsului;
     • lipsa unor p?r?i ale produslui;
     • a fost expediat un alt produs, diferit de cel comandat;
     • neconformitate între dimensiunile ?i/sau culoarea afi?ate- produsul expediat având alte dimensiuni ?i/ sau culoare diferit? de cele comandate;
     • deteriorarea produsului în timpul transport?rii.
    15. 6.15. Reclama?ia poate fi f?cut? la respectivul Vânz?tor prin intermediul Site-ului, pe adresa de mail specificat? info.bibloo.ro, fiind necesar ca Utilizatorul s? returneze de asemenea produsul în termenul de dou? luni.
    16. 6.16. În cazul reclama?iei Cump?r?torul poate s? opteze pentru înlocuirea articolului respectiv cu acela?i articol f?r? defecte sau cu alt? m?rime, alt? culoare, ori pentru returnarea produsului în schimbul restituirii sumei pl?tite. Consultan?ii magazinului online v? pot propune ca înlocuirea articolului s? fie cu un articol complet diferit, dac? pre?urile sunt egale-sau Cump?r?torul s? achite suplimentar, dac? cel?lalt articol este mai scump, ori se ofer? dou? articole pentru acela?i pre?, ori Cump?r?torului i se returneaz? diferen?a între articolul înlocuit ?i cel nou, dac? pre?ul noului articol este mai mic decât pre?ul achitat de Cump?r?tor.
    17. 6.17. Returnarea produsului în cazul reclama?iei, în cazurile care nu ?in de defecte de fabrica?ie sau deterior?ri în timpul transportului, se realizeaz? în urm?toarele condi?ii:
     • Aspect comercial bun p?strat (produsul nu este rupt, zgâriat, purtat, sp?lat, c?lcat).
     • Nu prezint? deterior?ri provocate de o utilizare incorect?.
     • Ambalajul original ?i eticheta intacte.
    18. 6.18. Returnarea produsului, fie în cazul renun??rii la contract, fie în cazul reclama?iei, poate fi efectuat? prin modalitatea ?i pe adresa men?ionate în avizul de înso?ire cu care Cump?r?torul a primit comanda.
    19. 6.19. În cazul înlocuirii produselor, cheltuielile de transport, în ambele direc?ii, sunt în sarcina Cump?r?torului, cu excep?ia cazurilor când schimbul s-a impus din vina magazinului electronic sau a Vânz?torului. În cazul în care clientul dore?te s? înlocuiasc? sau s? returneze un produs, acest lucru se poate realiza numai prin firma de curierat sau Po?ta Român?.
    20. 6.20. Adresa pentru returnare este: Gebrüder Weiss S.R.L., Strada Ogorului nr FN, Cefin Logistic Park, Zona industriala Sud, 310299 Arad, jud. Arad.
    21. 6.21. Costul de transport pentru RETUR este suportat integral de c?tre client în ambele situa?ii: atât la trimiterea coletului pentru retur cât ?i la primirea comenzii de inlocuire a returului.
    22. 6.22. În cazul în care în localitatea Cump?r?torului nu exist? un birou al firmei de curierat sau Po?ta Român?, acesta trebuie s? contacteze Vânz?torul la num?rul de telefon +40 31 229 5220 pentru stabilirea detaliilor legate de returnarea produsului.

    7. Transportul ?i livrarea m?rfurilor

    1. 7.1. În cazul în care modul de transport este convenit contractual în baza unei solicit?ri speciale a cump?r?torului, cump?r?torul suport? riscul ?i eventualele cheltuieli suplimentare legate de acest mod de transport.
    2. 7.2. Vânz?torul inten?ioneaz? s? efectueze livrarea în perioada de timp estimat?, indicat? pentru un anumit articol de pe Site-ul acestuia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la primirea comenzii. Datele preconizate pentru livrare indicate pentru anumite articole de pe Site-ul vânz?torului sunt doar aproximative ?i orientative ?i nu limiteaz? perioada de livrare de 30 zile prev?zut? în prezenta sec?iune. Dac? vânz?torul nu poate efectua livrarea în termenul de livrare de 30 de zile, ca informa cump?r?torul prin e-mail. Cump?r?torul va putea opta pentru o prelungire a perioadei de livrare de înc? 30 de zile sau va putea anula comanda, prin e-mail sau scrisoare. În cazul în care vânz?torul nu va primi nici un r?spuns de la cump?r?tor în termen de 3 zile lucr?toare de la data notific?rii, se consider? c? acesta acceptat prelungirea perioadei de livrare, care nu limiteaz? dreptul cump?r?torului de a anula sau retrage comanda. În cazul în care, vânz?torul nu poate efectua livrarea nici în termenul prelungit de livrare, va informa cump?r?torul prin e-mail, ?i, în m?sura permis? de lege, va conveni cu acesta termenul de livrare, dac? este cazul.
    3. 7.3. Vânz?torul livreaz? produsele pentru care a acceptat comanda dvs. prin intermediul unei companii de transport selectat? acesta. Livreaz? la adresa pe care cump?r?torul a furnizat-o pentru livrare. Vânz?torul î?i asum? responsabilitatea pentru cazurile în care adresa este comunicat? incorect sau incomplet.
    4. 7.4. Dac? vânz?torul este obligat, conform contractului de cump?rare, s? livreze marfa la locul men?ionat de cump?r?tor în comand?, cump?r?torul este obligat s? preia marfa la livrare.
    5. 7.5. În cazul în care, din motive din partea cump?r?torului, este nevoie ca marfa s? fie livrate repetat ?i/sau în alt mod decât cel men?ionat în comand?, cump?r?torul este obligat s? acopere cheltuielile legate de livrarea repetat? a m?rfurilor, respectiv cheltuielile legate de alt mod de livrare.
    6. 7.6. La preluarea m?rfurilor de la transportator, cump?r?torul este obligat s? controleze integritatea ambalajelor m?rfurilor ?i, în caz de deteriorare oricât de mic?, s? anun?e neîntârziat transportatorul. În caz de deterioare a ambalajelor, care demonstreaz? desfacerea neautorizat? a coletului, cump?r?torul poate renun?a s? preia coletul de la transportator.
    7. 7.7. Alte drepturi ?i obliga?ii ale p?r?ilor la preluarea m?rfurilor pot fi reglementate de ni?te condi?ii speciale ale v?nz?torului, dac? acesta emite a?a ceva.

    8. Drepturi rezultate din executarea defectuoas? a contractului

    1. 8.1. Drepturile ?i obliga?iile p?r?ilor contractuale referitoare la executarea contractului se conduc dup? prevederile legale generale corespunz?toare (mai ales directivele art. 1914 pân? la 1925, art. 2099 pân? la 2117 ?i ale art. 2161 pân? la 2174 ale codului civil român).
    2. 8.2. Vânz?torul r?spunde în fa?a cump?r?torului de faptul c?, la preluare:
    3. 8.3. m?rfurile au caracteristicile convenite de p?r?i ?i dac? acestea nu au fost convenite, au propriet??ile descrise de vânz?tor sau de produc?tor, sau cele pe care le a?tepta cump?r?torul, ?inând cont de caracterul m?rfurilor ?i în baza reclamei f?cute,
    4. 8.4. m?rfurile sunt potrivite scopului men?ionat de vânz?tor pentru utilizare, sau scopului în care se utilizeaz? în mod obi?nuit astfel de m?rfuri,
    5. 8.5. m?rfurile corespund din punct de vedere al calit??ii sau al execu?iei mostrei contractuale sau modelului, dac? calitatea sau execu?ia au fost convenite conform unei mostre contractuale sau unui model,
    6. 8.6. m?rfurile sunt în cantitate, culoare ?i m?rime corespunz?toare ?i
    7. 8.7. m?rfurile corespund cerin?elor prevederilor legale.
    8. 8.8. Prevederile men?ionate la art. 7.2. al termenilor ?i condi?iilor contractului nu se refer? la m?rfurile vândute la un pre? mai mic din cauz? de defecte, pentru care a fost convenit pre?ul mai mic, la m?rfuri uzate datorit? utiliz?rii lor obi?nuite, la m?rfuri folosite la defecte corespunz?toare gradului de utilizare sau uzare, pe care marfa le-a avut la preluare de c?tre cump?r?tor, sau care rezult? din caracterul m?rfurilor.
    9. 8.9. Dac? defectul apare în decurs de ?ase luni de la preluare, se consider? c? marfa a fost defect? înc? de la preluare. Cump?r?torul este îndrept??it s?-?i revendice dreptul rezultat din apari?ia unui defect la m?rfurile de consum într-un termen de dou?zeci ?i patru de luni de la preluare.
    10. 8.10. Drepturile din executarea defectuoas? a contractului ?i le revendic? cump?r?torul la vânz?tor la adresa punctului s?u de lucru Bibloo.ro, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praga 5. Momentul de apari?ie a reclama?iei este considerat momentul în care vânz?torul prime?te de la cump?r?tor marfa reclamat? (data prelu?rii m?rfurilor). Pentru reclamarea m?rfurilor defecte cump?r?torul poate folosi formularul standard oferit de vânz?tor, care este o anex? a termenilor ?i condi?iilor contractului.
    11. 8.11. Alte drepturi ?i obliga?ii ale p?r?ilor contractuale referitoare la r?spunderea vânz?torului fa?? de defectele ap?rute, pot fi reglementate de regulamentul pentru solu?ionarea reclama?iilor al vânz?torului.
    12. 8.12. Cump?r?torul poate solicita o reducere corespunz?toare a pre?ului sau rezolu?iunea contractului în oricare dintre urm?toarele cazuri:
     • dac? nu beneficiaz? nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
     • dac? vânz?torul nu a luat m?sura reparatorie într-o perioad? de timp rezonabil?;
     • dac? vânz?torul nu a luat m?sura reparatorie, f?r? inconveniente semnificative pentru cump?r?tor.
    13. 8.13. Cump?r?torul nu este îndrept??it s? solicite rezolu?iunea contractului, dac? lipsa conformit??ii este minor?. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi f?cut? în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilit? de comun acord, în scris, între vânz?tor ?i consumator, ?i f?r? niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, luându-se în considerare natura produselor ?i scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada de timp stabilit? nu poate dep??i 15 zile calendaristice de la data la care cump?r?torul a adus la cuno?tin?? vânz?torului lipsa de conformitate a produsului.

    9. EXCLUDERE ?I LIMITAREA R?SPUNDERII VÂNZ?TORULUI

    1. 9.1. În propria capacitate, Vânz?torul exclude orice r?spundere (fie pe baz? de contract sau pe orice alt? baz?) care decurge din sau în leg?tur? cu accesul sau utilizarea Site-ului acestuia sau oric?rui site web cu care este legat, în m?sura permis? de legisla?ia în vigoare. Aceast? excludere se aplic?, dar nu se limiteaz? la:
     • pierderi cauzate de indisponibilitatea Site-ului sau a defectelor tehnice ale Site-ului;
     • pierderea de date;
     • pierderi cauzate de atacul de tip refuz serviciu, viru?i sau alte materiale d?un?toare tehnologic;
     • pierderea de venituri sau profit sau de economii anticipate; ?i
     • pierderi rezultate din împrejur?ri independente de voin?a noastr? rezonabil? ?i pierderi care nu sunt previzibile în mod rezonabil.
    2. 9.2. Vânz?torul nu urm?re?te (?i nici unul din ace?ti Termeni de Utilizare nu au aceast? destina?ie) s? exclud? sau s? limiteze r?spunderea ?i nici o excludere sau limitare a r?spunderii nu se aplic? în urm?toarele cazuri:
     • pierderi sau daune cauzate de fraud?, gre?eli inten?ionate sau în?el?ciune s?vâr?it? cu inten?ie de c?tre Vânz?tor;
     • r?spundere care, conform legilor în vigoare de protec?ie a consumatorilor sau r?spundere fa?? de produs, nu poate fi exclus? (cu toate acestea, aceste legi sunt denominate);
     • nicio alt? r?spundere, care nu poate fi exclus? sau limitat? în conformitate cu legisla?ia în vigoare.

    10. Politica de confiden?ialitate

    10.1. Protec?ia datelor cu caracter personal ale cump?r?torului este asigurat? în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec?ia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a directivei 95/46 / CE (Regulamentul GDPR privind protec?ia datelor cu caracter personal).

    10.2. Cump?r?torul recunoa?te c? Vânz?torul trebuie (i) ca urmare a execut?rii contractului de achizi?ie cu cump?r?torul (eventual, de asemenea, ca urmare a negocierilor privind încheierea acestuia ?i / sau modificare) ?i / sau (ii) în scopul de a men?ine cont de utilizator pe baza unui acord cu cump?r?torul, pentru a procesa aceste date personale ale cump?r?torului: numele ?i prenumele, adresa, num?rul de identificare, num?rul de identificare fiscal?, adresa de e-mail, num?rul de telefon, alte informa?ii suplimentare, cum ar fi adresa de livrare, num?rul apartamentului, etajul apartamentului. Datele personale vor fi prelucrate de c?tre vânz?tor în calitate de administrator ?i de persoanele care transport? bunurile în calitate de prelucr?tori. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, în special sub form? de colectare, stocare pe suporturi de date, adaptarea sau modificarea, extragerea, utilizarea, purt?tori ?i, eventual, ?i alte persoane (dac? cump?r?torul este de acord cu ele), depozitarea, sortarea sau combinarea, blocarea ?i lichidare. Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pentru îndeplinirea contractului ?i dup? îndeplinirea acestuia pân? la momentul expir?rii termenului de prescrip?ie (de ex. în mod normal, pentru o perioad? de trei ani de la îndeplinirea contractului de achizi?ie), sau pentru gestionarea contului de utilizator al cump?r?torului (de ex., în momentul anul?rii de c?tre cump?r?tor).

    10.3. Politica de protec?ie a datelor cu caracter personal este cuprins? aici.

    10.4. Cump?r?torul constat? c? este obligat s? precizeze detaliile personale (în timpul înregistr?rii, în contul s?u de utilizator, în urma complet?rii formularului de comand? pe site-ul web), s? declare în mod corect ?i în mod sincer ?i s? informeze vânz?torul cu privire la orice schimbare a datelor sale personale f?r? întârzieri nejustificate.

    10.5. Prin prelucrarea datelor cu caracter personal ale cump?r?torului, vânz?torul poate atribui o ter?? parte ca procesator. Pe lâng? persoanele care transport? bunuri, datele personale nu vor fi transmise ter?ilor de c?tre vânz?tor f?r? consim??mântul prealabil al cump?r?torului.

    10.6. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în form? electronic? într-o manier? automatizat? sau într-o form? tip?rit? într-o manier? neautomatizat?.

    10.7. Cump?r?torul confirm? faptul c? datele personale furnizate sunt exacte ?i c? au fost oferite în mod voluntar.

    10.8. Cump?r?torul poate, de asemenea, s? fie de acord cu prelucrarea datelor personale de c?tre vânz?tor în scopuri de marketing atunci când efectueaz? comanda, în special atunci când se trimit mesaje comerciale ?i alte anun?uri de marketing ale vânz?torului. Consim??mântul se va referi la datele cu caracter personal în urm?toarea m?sur?: numele ?i prenumele, adresa de e-mail, num?rul de telefon. Datele cu caracter personal cump?r?torului în scopuri de marketing vor fi procesate pân? la retragerea consim??mântului cump?r?torului, care nu dep??e?te cinci ani, cu excep?ia cazului în care acordul între timp va fi reînnoit. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate, în special sub form? de colectare, stocare pe suporturi de date, efectuare, c?utare sau modificare, utilizare, transferul (cazul în care cump?r?torul este de acord cu ele), depozitare, sortare sau combinare, blocare ?i lichidare. Acordul cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing nu este o condi?ie care, în sine, ar face imposibil? încheierea unui contract de vânzare.

    10.9. Vânz?torul avertizeaz? cump?r?torul c? datele cump?r?torului pot fi introduse în registrul constituit în conformitate cu articolul § 20z din Legea privind protec?ia consumatorilor nr. 634/1992 Sb., astfel cum a fost modificat (denumit în continuare "Legea privind protec?ia consumatorilor").

    11. Trimiterea de mesaje comerciale ?i stocarea cookie-urilor

    11.1. Cump?r?torul recunoa?te faptul c? vânz?torul îi poate transmite la adresa de e-mail detalii referitoare la noi produse, servicii sau promo?ii sub form? de comunic?ri comerciale. Trimiterea de mesaje comerciale poate fi anulat? de c?tre cump?r?tor în orice moment în contul dvs. de utilizator sau folosind link-ul de dezabonare din josul email-urilor pe care le primi?i de la noi.

    11.2. Cump?r?torul recunoa?te c? vânz?torul utilizeaz? cookie-uri pe site-ul web. Prelucrarea ?i utilizarea cookie-urilor este reglementat? de Politicile separate con?inute

    12. Transmiterea de informa?ii comerciale ?i de utilizare a cookies

    1. 12.1. Cump?r?torul este de acord cu transmiterea de informa?ii legate de marfa, serviciile sau fabrica vânz?torului la adresa electronic? a cump?r?torului ?i mai este de acord cu transmiterea de infroma?ii comerciale la adresa electronic? a cump?r?torului.
    2. 12.2. Cump?r?torul este de acord cu stocarea de a?a-zise cookies în calculatorul s?u. În cazul în care este posibil? cump?rarea de pe pagina de web ?i îndeplinirea obliga?iilor vânz?torului rezultate din contractul de cump?rare f?r? ca s? se ajung? la stocarea de a?a-zise cookies în calculatorul cump?r?torului, cump?r?torul î?i poate revoca oricând acordul dat conform propozi?iei anterioare.

    13. Transmiteri

    1. 13.1. Când cump?r?torul furnizeaz? date cu caracter personal ?i/sau informa?ii de contact prin intermediul Site-ului, este de acord (sub rezerva dreptului de a refuza sau revoca consim??mântul) c? este posibil ca vânz?torul s? trimit? buletine informative, mesaje ?i alte alerte prin po?t?, e-mail, mesaje scurte (SMS), notific?ri alert? sau prin telefon. Aceste comunic?ri sunt trimise, printre altele, cu sau f?r? interven?ie uman? în scop de marketing direct sau publicitate a produselor sau serviciilor similare oferite de vânz?tor.
    2. 13.2. Cump?r?torul poate oricând refuza sau revoca acordul de a primi buletine informative, mesaje sau alerte
     • folosind link-ul special prev?zut într-un buletin informativ, mesaj ?i / sau alert?, sau
     • folosind op?iunea disponibil? de a restric?iona, refuza sau revoca consim??mântul în sec?iunea specific? profilului acestuie de pe Site, sau
     • în caz de notific?ri alert?, folosind set?rile corespunz?toare ale dispozitivului cump?r?torului, sau
     • contactând Serviciul Clien?i la datele de contact furnizate pe Site.
    3. 13.3. Vânz?torul î?i rezerva dreptul de a alege cui trimitem buletine informative, mesaje ?i/sau alerte pentru ?i de a elimina din baza sa de date de clien?i sau poten?iali clien?i orice persoan? care a acordat consim??mântul de a primi buletine informative, mesaje ?i/sau alerte, f?r? nici un angajament ulterior în numele vânz?torului sau f?r? o notificare ulterioar?.
    4. 13.4. Orice notificare cu privire la modificarea con?inutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmis? consumatorilor cu cel pu?in 30 de zile înainte de intrarea acesteia în vigoare. Consumatorul are la dispozi?ie un termen de 15 zile de la primirea notific?rii pentru a comunica op?iunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condi?ii. Neprimirea unui r?spuns din partea consumatorului în termenul men?ionat anterior nu este considerat? acceptare tacit?.

    14. PROPRIETATE, M?RCI COMERCIALE, DREPT DE AUTOR ?I SOFTWARE

    1. 14.1. " Digital People " ?i alte semne, logo-uri ?i nume de servicii sunt m?rci înregistrate ale Vânz?torului. M?rcile comerciale ale Vânz?torului, nu trebuie, în nici un caz s? fie utilizate în leg?tur? cu orice produs sau serviciu care nu este legat de Vânz?tor sau oricare dintre companiile Vânz?torului, cu excep?ia cazului în care se ob?ine în prealabil o autorizatie în scris în principal de la acesta, sau dac? acest lucru este permis în ace?ti Termeni de Utilizare. Toate celelalte m?rci comerciale care nu sunt de?inute de Vânz?tor, dar care apar pe acest Site sunt proprietatea titularului lor care este sau nu conectat, în rela?ie contractual? sau sponsorizat de c?tre Vânz?tor.
    2. 14.2. Dac? nu este altfel prev?zut, Site-ul nostru, inclusiv tot con?inutul acestuia, cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum ?i alte aspecte legate de site si respectiv de con?inut, sunt protejate de regulile drepturilor de autor ?i alte legi de proprietate intelectual? în vigoare ?i reprezint? proprietatea Vânz?torului sau a afilia?ilor sai sau a furnizorilor con?inutului respectiv. Vânz?torul ?i/sau oricare dintre companiile afiliate acestora sunt proprietarul (sau, dup? caz, licen?iatul) întregii propriet??i intelectuale ?i altor drepturi de proprietate asupra sau cu privire la Site-ul acestuia. Toate aceste drepturi sunt rezervate.
    3. 14.3. Postarea de c?tre Cump?r?tor pe Site-ul Vânz?torului, nu constituie o derogare a V?nz?torului de la orice drept asupra sau în leg?tur? cu Site-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, Cump?r?torul nu dobândeste nici un drept, titlu sau interes asupra sau în leg?tur? cu Site-ul Vânz?torului.
    4. 14.4. Toate programele software utilizate pe acest Site sunt proprietatea Vânz?torului ?i/sau oric?rei companii afiliate companiei, decât dac? nu a fost utilizat un software de tip open source. Tot con?inutul software-ului, elaborarea acestuia ?i software-ul în totalitate sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice alt? utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, transmiterea, republicarea, afi?area sau executarea con?inutului acestui site nu sunt permise f?r? ob?inerea consim??mântului prealabil scris al Vânz?torului.

    15. Prevederi finale

    1. 15.1. Dac? rela?ia bazat? pe contractul de cump?rare con?ine elemente interna?ionale (str?ine), atunci p?r?ile convin ca acest contract s? se conduc? dup? legile româniei. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului, rezultate din prevederile legale generale.
    2. 15.2. Dac? vreuna din prevederile termenilor ?i condi?iilor contractului este invalid? sau ineficient?, sau devine a?a, în locul prevederilor invalide intr? în vigoare prevederi apropiate cât mai mult ca sens prevederilor invalide. Invaliditatea sau ineficien?a unei prevederi nu afecteaz? valabilitatea celorlalte prevederi.
    3. 15.3. Forma termenilor ?i condi?iilor contractului poate fi modificat? sau completat? de c?tre vânz?tor, mai ales prevederile referitoare la condi?iile de plat? ?i de livrare. Dac? se ajunge la modificarea acestor termeni ?i condi?ii ale contractului, vânz?torul îl va anun?a pe cump?r?tor prin intermediul adresei electronice a acestuia, iar cump?r?torul este îndrept??it ca, în termen de 30 de zile de la primirea noii forme a termenilor ?i condi?iilor contractului s?-?i anuleze contul de utilizator, altfel se consider? c? este de acord cu noua form? a termenilor ?i condi?iilor contractului. Prin aceast? prevedere nu sunt afectate drepturile ?i obliga?iile rezultate pe perioada valabilit??ii anterioare a termenilor ?i condi?iilor contractului.
    4. 15.4. Contractul de cump?rare, inclusiv termenii ?i condi?iile contractului sunt arhivate de c?tre vânz?tor sub form? electronic? ?i nu sunt accesibile.
    5. 15.5. O anex? a termenilor ?i condi?iilor contractului o reprezint? formularul standard pentru rezilierea contractului de cump?rare ?i reclamarea m?rfurilor.
    6. 15.6. Date de contact ale vânz?torului: adresa pentru trimitere: Bilboo.ro, Ringhofferova 115/1, 155 21 Praga 5, Republica Ceh?; adresa po?tei electronice info@bibloo.ro; telefon +40-31-229-5220

    Praga, 25. mai 2018

    • BIBLOO VIP
     Bucura?i-v? de cump?r?turi cu beneficii exclusive.
    • Livrare gratuit?
     Livrarea este gratuit? pentru comenzile ce dep??esc 399 LEI (cu excep?ia DHL Express).
    • Returnare pan? la 60 de zile
     Produsele achizi?ionate pot fi returnate ?n termen de 60 zile, f?r? nici un motiv.
    • Livrare rapid?
     Pentru comenzile plasate pan? la ora 15:00, termenul standard de livrare este de 4-6 zile lucr?toare.
    • 031 229 52 20
     Suntem la dispozi?ia
     dumneavoastr?
     de Luni pan? Vineri,
     ?ntre orele 09:00 – 18:00 
    • Clien?i permanen?i
     V? mul?umim pentru ?ncredere, avem 98% clien?i mul?umi?i.
    Sus
    最新***影视在线